TRAVEL PLUS
     
HOME             INBOUND PACKAGE             OUTBOUND PACKAGE            PROMOTION              SERVICE            TRAVEL PLUS             PAYMENT

 

 

 

           เสน่ห์...บาหลี 4 วัน
   
สัมผัสดินแดนมหัศจรรย์ งดงามด้วยธรรมชาติ และ กลิ่นอายฮินดู ที่ยังฝั่งแน่น
ชม โลมา ณ “หาดโลวิน่า” – ตื่นตากับ “หาดทรายดำ”
เยือน ภูเขาไฟคินตามณี –วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่เทมภัคสิริงค์ –
มหัศจรรย์ แห่งวิหารกลางทะเล “ทานาล็อท” – ชมโชว์พื้นเมืองลือชื่อ “บารองแดนซ์”
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน และ Art Street ที่ อุบุด
 

วันแรก สุวรรณภูมิ – เดนบาซาร์ (บาหลี) – หาดโลวิน่า - หาดทรายดำ

06.30 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 2 แถว D (ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 4) เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
  เหินฟ้าสู่เมืองเดนพาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431
  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ งูราราย เมืองเดนพาซาร์ หลังพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เรียบร้อยแล้ว... จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ทางตอนเหนือของเกาะบาหลี ดินแดนที่สถาปัตยกรรมนั้นมีความแตกต่างจากบาหลีในส่วนอื่นๆมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นกว่า สัมผัสกลิ่นอายของความเป็นตะวันตกมากกว่า ตลอดสองข้างทางผ่านชมความสวยงามของสวนผลไม้ ตระกูลส้มวานิลลา กาแฟ โกโก้ ฯลฯ นำท่านสู่ หาดโลวิน่า หาดทรายสีดำ ที่มีความยาวกว่า 8 กิโลเมตรที่เต็มไปด้วยความอุดมจากเถ้าภูเขาไฟ
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ LOVINA BEACH HOTEL BALI หรือเทียบเท่า 4*
 

วันที่สอง ล่องเรือ ดูโลมา – ทะเลสาบบราตัน – หมู่บ้านลิง (Monkey Forest) - ปุราอุลัน ดานู บราตัน – วิหารกลางสมุทร ทานาล๊อท - ชายหาดจิมบาลัน

เช้า นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือ นั่งเรือโบราณจังโกลาน (JANGGOLAN BOAT) ออกสู่ท้องทะเล เพื่อตามหาฝูงโลมาที่อาศัยอยู่ในบริเวณน่านน้ำนี้มากกว่าร้อยตัว ท่านจะได้สัมผัสฝูงโลมาแบบใกล้ชิดที่จะว่ายเคียงข้างไปตลอดทาง จากนั้นรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางกลับบาหลี ผ่านชมความงามของ ทะเลสาบบราตัน ทะเลสาบกลางหุบเขาเบดูกุล (Bedugul) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ่งข้าวขั้นบันไดที่ค่อยๆลาดต่ำลงอยู่ที่ เบดูกูล (Bedugul) เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขา ได้เข้าพักด้วยในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออก จากนั้นนำท่านไปยัง Monkey Forest หรือหมู่บ้านลิง ตั้งอยู่ที่ KEDATAN ซึ่งมีลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร ซึ่งที่นี่จะมีหญิงสาวใส่ชุดสีแดงพานักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมรอบๆหมู่บ้าน ซึ่งลิงก็จะคุ้นเคยและหยอกเย้ากับพวกนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านสู่ ปุราอูลันดานู บราตัน วัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเกาะบาหลี ตั้งอยู่ บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวีดานู เทพยดาแห่งสายน้ำ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น ความสวยงามของวัดนี้ มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่ง
เกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพวาดอันประณีตของจีน
คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน และอนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านั้น
แต่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน ตานะห์ล็อต สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตา
พระสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งมองเห็นแสงสว่างวาบขึ้นที่จุด ๆ หนึ่งบนฝั่งตะวันตกจึงเดินทางไปที่ดังกล่าว
เพื่อทำสมาธิสาวกของผู้นำทางจิตวิญญาณในท้องถิ่นรู้สึกประทับใจจึงมาศึกษาศาสนากับท่าน สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถิ่นอย่างมาก
จึงท้าทายนิราร์ตา แต่ท่านยังคงถือขันติและย้ายที่บำเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ตานะห์ล็อต
หรือ“ดินแดนในทะเล”
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาลัน JINBALAN BEACH บริการท่านด้วยอาหารทะเล ท่านกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ณ RISATA HOTEL หรือเทียบเท่า ( 5 *)

 
       
 

วันที่สาม ระบำบารองด๊านซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - อุบุด –หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟคินตามณี –วัดตัมปะก์ซีริง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็องด๊านซเป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือ ตัวแทนฝ่ายธรรมะเป็นสัตว์ในเทพนิยายมีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน
กล่าวกันว่าเคราของบาร็องมีอานาจในการรักษาโรคต่างๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัว
และให้ความเคารพพอ ๆกัน ตามบทละครบาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบเพราะจะต้องมีการถ่วงดุล ระหว่างความดีและความชั่วเสมอ สำหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์ผ้าบาติค ผ้าบาติกเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของย็อกยา ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ
และสีสันของผ้าที่พบเห็นได้ทั่วชวา จากนั้นนำท่านเดินทางไปที่ อุบุด ชมงานฝีมือพื้นบ้าน การแกะสลักไม้ หน้ากาก เครื่องเงิน เครื่องทองและการวาดลวดลายบนผ้าบาติกของชาวบาหลี พร้อมซื้อหาเป็นของฝากและที่ระลึกจากเกาะบาหลี จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟกูนุง บาร์ตูร์ ณ หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในบาหลีได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์เป็นฉากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็นหนึ่ง ในอาณาจักรยุคต้นๆภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์นี้เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงามบริเวณ นี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟคือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟดาเนาบาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารคินตามณี พร้อมชมความงามที่โอบล้อมด้วยภูเขาไฟคินตามณี นำท่านสู่ วัดเตียร์ตา อัมปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) ตามตำนานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชั่วคืนด้วยเล็บมือตน สิ่งปลูกสร้างนี้คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆจึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อที่ชาวบาหลีนิยมมาชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ หลังจากถวายเครื่องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่งสระน้ำแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบน้ำกันคนละด้าน จากนั้นท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร
ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก  RISATA  HOTEL หรือเทียบเท่า ( 5 *)

   

วันที่สี่ วัดเม็งวี - ช็อปปิ้งย่านกูตา - เดนพาซาร์ - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดปุระทามัน อายุน Taman Ayun หรือ วัดเม็งวี วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี วัดเม็งวี ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเม็งวีมีสำคัญเป็นอันดับสองของบาหลี เคยเป็นวังของรายาแห่งเม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าอลัง มีศาลาเล็กๆ ซึ่งมีหลังคาแบบเมรุหลายๆ ชั้น ตั้งเรียงรายกันออกเป็น ความสวยงามดังภาพวาด สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี     
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันได้อิสระช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่าน Kuta ให้ท่านได้มีเวลาจับจ่ายสินค้าที่ระลึก ช็อปปิ้งและเดินเล่นที่ ห้าง Centro ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดในบาหลี หรือหากมีเวลาเหลือพอ นำท่านไปช็อปปิ้งที่ห้าง DFS Duty Free ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานงูราห์ไร (Ngurah Rai Airport) ซึ่งเป็นสนามบินที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่ต่อสู้กับชาวดัชต์ เพื่ออิสระภาพของชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนปาซาร์ ไปประมาณ 13 กิโลเมตร
16.20 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
19.35 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
   

กำหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็ก ไม่มีตียง

พักเดี่ยว

5 - 8 ก.ค.

21,999

20,999

19,999

4,500

30  พ.ค.- 02 มิ.ย. / 19-22 มิ.ย. 17 – 20 ก.ค.

19,999

18,999

17,999

4,500

 

อัตราค่าบริการนี้รวม                    

- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ –เดนบาซาร์– กรุงเทพฯ สายการบินไทย แอร์เวย์
- ค่าห้องพัก 3 คืน
- ค่าพาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่กำหนดในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 100,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

เงื่อนไขการชำระเงิน   
มัดจำท่านละ 6,000 บาท และกรุณาชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน หากชำระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการชำระผ่านช่องทางอื่นๆ กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่


การยกเลิก :
- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด


หมายเหตุ :
- รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน ….โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 
Tell a friend about this page!
Their Name:
Their Email:
Your Name:
Your Email: