TRAVEL PLUS
     
HOME             INBOUND PACKAGE             OUTBOUND PACKAGE            PROMOTION              SERVICE            TRAVEL PLUS             PAYMENT

 

 

 

           ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
   

Europe Mono Swiss
ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
ราคาพิเศษ 52,900 บาทเท่านั้น

   
กำหนดวันเดินทาง 5 – 11 ก.ค. / 9 – 15 ส.ค. /6 – 12 ก.ย. /18 – 24 ต.ค. /27 ธ.ค. – 2 ม.ค. 53

วันแรก   กรุงเทพฯ – เจนีวา(สวิตเซอร์แลนด์)

22.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ (MS) D 10 – 12 ใช้ประตูทางเข้า 7 เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านการเช็คบัตรโดยสารเครื่องบินและกระเป๋าเดินทาง
 
  
 

วันที่สอง  เจนีวา-เบิร์น – ลูเซิร์น

00.45 น.

ออกเดินทางสู่  กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่  MS 961 / MS 771 (แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินไคโร)

13.55 น.

เดินทางถึง สนามบินเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์  หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและรอรับกระเป๋าและสัมภาระต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น นครหลวงแห่งสหพันธรัฐสวิส เพื่อชมนครหลวงที่ยังอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าไว้ได้อย่างดีทั้งบ่อน้ำพุ ถนนคนเดินที่เป็นระเบียงใต้หลังคายาวร่วม 6 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันเป็นร้านค้า ร้านอาหาร บริษัท ห้างร้านต่างๆ และยังมีซุ้มประตูเมืองที่มีหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของอาคารรัฐสภาที่สวยงาม ก่อนนำท่านชม บ่อเลี้ยงหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น และนำท่านสู่จุดชมวิวที่ถ่ายภาพคุ้งน้ำและตัวเมืองเก่าได้งดงามที่สุดที่ สวนโรสการ์เด้น สวนสาธารณะเก่าแก่กลางเมือง ออกเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิส ก่อนนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Flora หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
 

วันที่สาม       ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส –บรุนเน่น

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปลบรุค ทะเลสาบลูเซิร์น ที่สวยงาม 3 แลนด์มาร์คที่สำคัญ ก่อนให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพของสวิสอย่างเต็มที่ เดินทางขึ้นเขาสู่เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เพื่อเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า ที่จะนำท่านลอยละลิ่วสู่ยอดเขาทิตลิส ด้วยความสูงถึง 3,020เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ที่ท่านจะได้โอกาสสัมผัสกับกระเช้าไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพื่อท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ในแบบ 360 องศา เดินเล่นชมถ้ำน้ำแข็ง ให้เวลาท่านสนุกกับเล่นหิมะอย่างเต็มที่
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ.ภัตตาคารบนยอดเขา
  ให้เวลาท่านเล่นหิมะ ถ่ายรูป และชื่นชมกับวิวสวยๆอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางลงจากเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบรุนเน่น อีกหนึ่งเมืองเล็กๆน่ารักที่ตั้งอยู่ในหุบเขาบรุนเน่น นำท่านเข้าที่พักโรงแรม City หรือเทียบเท่า
ค่ำ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
   
วันที่สี่    บรุนเน่น- อินเทอร์ลาเก้น –เจนี
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ก่อนนำท่านข้ามบรุนเน่นพาสสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่าง 2 ทะเลสาบคือธุนน์เนอร์ซีและเบรียนเซอร์ซี นำท่านเดินเล่นชมเมือง-ช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเก้นอย่างสบายๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
 

นำท่านเดินทางกลับ เจนีวา นำท่านชมเมืองเจนีวาเมืองสำคัญทางราชการของสวิตเซอร์แลนด์ที่ตั้งขององค์การสากลมากมาย อาทิ องค์การสหประชาชาติองค์การกาชาดสากล,องค์การการค้าโลก ฯลฯ นำท่านนั่งรถชมเมืองและผ่านชมสถานที่สำคัญๆเหล่านั้น แวะถ่ายรูปคู่กับ น้ำพุเจทโด ที่พุ่งสูงระดับ 140 เมตร และนาฬิกาดอกไม้ 2 สัญลักษณ์ของเจนีวาที่ตั้งอยู่ในเขตสวนอิงลิชการ์เดน ริมทะเลสาบให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสบายในย่านช้องปิ้ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน นำเข้าที่พักโรงแรม Ramada Encore หรือเทียบเท่า
   

วันที่ห้า    เจนีวา-โลซานน์-มองโทรซ์-ทาช

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ก่อนนำท่านเดินทางสู่ โลซาน์น เมืองที่ตั้งขององค์การโอลิมปิคสากล นำท่านเดินเล่นบริเวณ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่งดงาม จากนั้นนำท่านขึ้นชม วิหารแห่งเมืองโลซาน์น ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงใจกลางเมืองเก่า และสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมองโทรซ์ เมืองรีสอร์ทพักผ่อนตากอากาศที่ได้รับความนิยมสูงจากชาวสวิสแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทที่ได้รับการดูแลอย่างดี และตั้งอยู่ริมทะเลสาบเลอมังค์ที่มีประวัติยาวนานมาจากศตวรรษที่ 13 อายุร่วม 800 ปี ในยุคของ SAVOY แห่งฝรั่งเศสและ BERNES ของสวิส  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาช เมืองเล็กๆน่ารักที่รายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมาย นับเป็นทัศนียภาพที่สวยมากๆอีกจุดหนึ่ง ก่อนนำท่านเดินทาง ขึ้นรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท สกีรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มีเพียงแบตเตอรี่และแรงงานสัตว์เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถเดินลัดเลาะเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆและมีบรรยากาศ สบายๆด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวาย มีแต่รถไฟฟ้าคันเล็กๆสร้างบรรยากาศที่แปลกตา เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้า            คุณภาพดีของสวิสมากมาย หรือท่านอาจซื้อตั๋วขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นไปชมความงามของไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์น ที่มีความสูงถึง 3,885 เมตรและยอดเขานี้ได้รับการกล่าวว่าเป็นภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิส ซึ่งท่านก็จะได้ไปชมถ้ำน้ำแข็งที่สูงสุดในยุโรปอีกด้วย หรือจะซื้อตั๋วรถไฟไต่เขาชมวิวเซอร์แมท-แมทเทอร์ฮอร์นจากรถไฟสายกรอเนอร์แกรท บาเน่นที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเซอร์แมทก็ได้ (ค่าตั๋วไม่รวมในค่าบริการ)
  ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลันลู่เมืองทาช เพื่อเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม Elite หรือเทียบเท่า
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

วันที่หก     ทาช – ลูกาโน่ – โคโม – มาเพนซ่า - กรุงเทพฯ

เช้า       รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางต่อ มาตามเส้นทางที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามแนวหุบเขา ตลอดสองข้างทางจนนำท่านมาถึงเมืองลูกาโน่ หนึ่งในเมืองที่อยู่ในเขตทะเลสาบสี่พันธรัฐ นำท่านขึ้นชมวิวสวยๆบนเนินเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย หลังอาหารเดินทางตรงสู่สนามบินมาเพนซ่ ในประเทศอิตาลี
16.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน MS 704 / MS 958 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไคโร)
   

วันที่เจ็ด    กรุงเทพฯ

11.55 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ    

ผู้ใหญ่  ท่านละ    52,900  บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง)     ท่านละ       49,900                บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ท่านละ       44,900                 บาท

หมายเหตุ   การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวมบริการ
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไคโร-เจนีวา//มาเพนซ่า-ไคโร-กรุงเทพฯ
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
• ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน


อัตรานี้ไม่รวมบริการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 12,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
• หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 12,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
• หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารในการขอวีซ่า (กรณียื่นพร้อมกรุ๊ปต้องใช้เวลา 21 วัน)
• หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อม
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีขาวเท่านั้นเพราะต้องสแกนลงวีซ่า
• สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
• สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
• ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ตัวจริง) กรณีเป็นลูกจ้าง หรือสำเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการ
• หลักฐานการเงินโดยใช้ ฉบับจริงพร้อมสำเนา ถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)
• หนังสือรับรองจากธนาคาร (ฉบับจริง)
• ข้าราชการจะต้องมีจดหมายลางานจากต้นสังกัด (ฉบับจริง) และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
• เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
• เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา
• ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ)

 

   
 
Tell a friend about this page!
Their Name:
Their Email:
Your Name:
Your Email: