TRAVEL PLUS
     
HOME             INBOUND PACKAGE             OUTBOUND PACKAGE            PROMOTION              SERVICE            TRAVEL PLUS             PAYMENT

 

 

 

             คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 5 วัน
   
คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 5 วัน
โดยสายการบิน Thai airway ( TG )
   

วันแรก  กรุงเทพฯ  - คุณหมิง  - ต้าลี่ 

08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAY (TG)  เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
10.55 น. เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  TG  612
14.05 น. ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ
เพราะมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมายจนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือ
หนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ ต้าลี่โดยรถบัสปรับอากาศชมความงามของสองข้างทาง เมืองต้าหลี่ หรือ ต้าลี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล ยูนนาน ซึ่งเป็นมณฑลชายแดนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นเขตชุมชนของชนชาติไป๋ซึ่งเป็นชนชาติส่วนน้อยชนชาติหนึ่งของจีน ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศ
หนาวอยู่แต่ที่เมืองต้าหลี่ได้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่ง อุณหภูมิกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์
กำลังบานสะพรั่ง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดี เดินทางถึงเมืองต้าหลี่...
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่  ASIA STARS  HOTEL     หรือเทียบเท่า 4*

 
  
 

วันที่สอง เจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าลี่ กำแพงโบราณ - ลี่เจียง

เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านชม เจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้า
และต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปีจึงสร้างเสร็จเรียบร้อย
ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เจดีย์สามองค์นี้มีสีขาวทั้งหมดสร้างขึ้นเมื่อกว่า 1000 ปีที่แล้ว
เจดีย์องค์หลักมีชื่อว่าเจดีย์ "เชียนหลินถ่า" สูงประมาณ 70 เมตร มี 16 ชั้น ตามบริเวณสองข้างของเจดีย์องค์หลัก
มีเจดีย์ขนาดเล็กสร้างอยู่เคียงกันด้านละแห่งเจดีย์สามองค์นี้มีรูปทรงที่สอดรับกลมกลืนกันมีความสวยงาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม
เมืองเก่าต้าหลี่ ท่านจะได้ชมบ้านเรือนร้านค้าต่างๆตลอดจนชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาติกลุ่มน้อย
เรียกว่าชาวนาซี ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายที่เป็นของพื้นเมือง ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามสองข้างทาง
และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต้าหลี่และลี่เจียงรวมไปถึงชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในแถบมณฑลยูนนาน จากนั้นให้ท่านอิสระถ่ายรูปคู่
กำแพงโบราณ (ต้าหลี่กู่เฉิง) กำแพงต้าหลี่นี้สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงโดยมีกำแพงเมืองล้อมรอบ (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที )
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำจากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยสู่เมืองลี่เจียง ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ชมยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนในฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิช่วงต้นๆ เมืองลี่เจียงตั้งอยู่ในอำเภอปกครองตนเองชนชาติน่าซีแห่งลี่เจียงในมณฑลยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นเมืองที่เริ่มสร้างตั้งแต่ปลายราชวงศ์ซ่งและต้นราชวงศ์หยวน (ช่วงปลายศตวรรษที่ 13) เมืองนี้อยู่บนที่ราบสูงยูนนานและกุ้ยโจวที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน 2400 เมตร มีพื้นที่กว้าง 3.8 ตารางกิโลเมตร เป็นตลาดและเมืองสำคัญที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันมีชาวเมืองกว่า 6200 ครอบครัว รวม 25000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวน่าซี และชาวเมืองร้อยละ 30 ยังคงประกอบอาชีพผลิตเครื่องศิลปหัตถกรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมและการค้า เช่น เครื่องทองเครื่องเงิน หนังสัตว์ สิ่งทอและเหล้า เป็นต้น
18.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่   Shiner Lijiang   HOTEL หรือเทียบเท่า 4***

 

วันที่สาม ต้าหลี่– ลี่เจียง- ทุ่งหญ้าหวินซานผิง(กระเช้าเล็ก)-อุทยานน้ำหยก

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ทุ่งหญ้าหวินซานผิง ซี่งมีต้นสนอายุกว่าพันปี เป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 เมตร โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ และป่าสน บางครั้งท่านสามารถพบเห็นฝูงจามรี เดินเล็มหญ้าอยู่ในท้องทุ่งท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบายเป็นธรรมชาติ และจากที่นี่ท่านสามารถมองเห็น เทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน จนมองดูคล้ายมังกรนอนหลับบนก้อนเมฆ(จะเห็นได้อยางชัดเจนขึ้นอยู่กับทัศนวิสัย )
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมอุทยานน้ำหยก (อวี้สุ่ยไจ้) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียงและเป็นที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซีภายในอุทยานประกอบด้วย ประตูสวรรค์มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาหมายถึง พ่อ ข้างซ้ายหมายถึง แม่ และน้ำตกมังกรซึ่งไหลลงมาลดหลั่นกันเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อ มังกรออกถ้ำ, ชั้นสองชื่อ มังกรเล่นน้ำ และชั้นสามชื่อ มังกรโบยบิน นอกจากนี้ยังมีต้นไม้เทวดาอายุกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(อาหารไทย) ณ โรงแรมลี่เจียงแกรนด์  ทานอาหารเลิศรส อาทิเช่นสลัดหมูสไลด์, ต้มยำไก่, ปลาราดพริก, แกงเขียวหวานไก่, ผัดผักรวมมิตร, ผัดพริกแกงหมู, ไก่ทอดสมุนไพร, ไข่เจียว และผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ต้าเอี้ยนเจิ้นหรือตลาดสี่เหลี่ยม หรือเมืองโบราณลี่เจียงชมความงามที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรม นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ที่ SHINER LIJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า   4***
   
วันที่สี่ บึงมังกรดำ – ต้าลี่ – คุนหมิง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร จากนำท่านเดินทางสู่ “เอ้อหลงถาน” หรือ “บึงมังกรดำ” ชมความงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกให้เห็นได้อย่างชัดเจนในวันที่ท้องฟ้าโปร่งใส นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงามและชัดเจนอีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับเมืองคุนหมิงใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.  จากนั้นนำท่านสู่ร้านนวดเท้าสมุนไพร ขึ้นชื่อแห่งเมืองคุนหมิง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่   KINGWORLD  HOTEL หรือเทียบเท่า 4***
   
วันที่ห้า เขาซีซาน  – ช้อปปิ้งตลาดโบ๊เบ๊ –  คุนหมิง- กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เขาซีซาน ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนอยู่จึงเรียกกันว่าเขานางนอน ชมประตูมังกร ที่เขาซีซานห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 ผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี ชมความงามของ ทะเลสาบคุนหมิงเตือนฉือ จากมุมมองจากที่สูง นำท่านลอด ประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเชื่อกันว่าเป็นประตูแห่งความสิริมงคล ถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี จึงถือกันว่าเป็นประตูแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง เป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ จากนั้นนำท่านสู่ ร้านใบชา ให้ท่านชิมชาผู่เอ่อ ชาดีแห่งมณฑลยูนาน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ที่ตลาดค้าส่ง คล้ายกับโบ๊เบ๊ บ้านเรา มีจำหน่ายทั้งเสื้อผ้า ถุงน่อง ถุงเท้า เลกกิ้ง ฯลฯ
15.20 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสารการบิน TG 613
16.30 น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสารการบิน TG 613

   

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก (มีเตียง)
พักกับผู้ใหญ่2ท่าน

เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

28  พ.ค. – 1 มิ.ย.
19-23 /26-30 มิ.ย.

19,999

18,999

17,999

5000.-


   

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-คุนหมิง/ คุนหมิง-กรุงเทพ
 • ภาษีสนามบินไทย ภาษีสนามบินจีน, รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าประกันภัยทางอากาศ แล้ว (เช็คเมื่อ 31 กรกฎาคม 51)
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม /
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม / ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,000 บาท                                                                                                                                                                         
 • มัคคุเทศ์กท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยบริการตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว  / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นคนละ 10 หยวน/วัน/คน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

สำรองที่นั่ง  

 • ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง  
 • ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  

** เมื่อทำการมัดจำแล้วกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ในกรณีๆใดก็ตามมิสามารถขอคืนค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจาก
     เป็นเที่ยวบินพิเศษ แบบเหมาลำ และเดินทางช่วงเทศกาล **
เอกสารวีซ่า

 • กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับทำวีซ่า นำส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการหากล่าช้าหรือเอกสารไม่ครบถ้วนท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าด่วน (วีซ่าจีนใช้เวลาทำการ 4 วัน เดินทาง )
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าเพื่อประทับตรา  2 หน้าเต็ม 
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ


   
 
Tell a friend about this page!
Their Name:
Their Email:
Your Name:
Your Email: