TRAVEL PLUS
     
HOME             INBOUND PACKAGE             OUTBOUND PACKAGE            PROMOTION              SERVICE            TRAVEL PLUS             PAYMENT

 

 

 

           นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน
   

ชมความงามของเกาะเหนือ  ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์
 ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพพร้อมโชว์ตัดขนแกะ

โดยสายการบินไทย (TG)
   
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศที่มีความงดงามของธรรมชาติไม่รู้ลืม และนำท่านเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อของเกาะใต้ ดังนี้
   
กำหนดการเดินทาง  
เดือน สิงหาคม 2552 5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 ส.ค.52
เดือน กันยายน 2552 2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27/ 30 ก.ย.- 4 ต.ค. 52
   

วันแรก              กรุงเทพฯ

17.00 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D7-12 สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
19.20 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG989
 
  
 

วันที่สอง           อ๊อคแลนด์-ชมเมือง

11.45 น.

เดินทางถึงสนามบินนครอ๊อคแลนด์  จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม เมืองอ็อคแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการล่องเรือใบ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงินของเกาะเหนือ นำชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ชมยอดเขาอีเดน เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ผ่านชมหมู่บ้านพาเนลล์ ที่เป็นอาคารบ้านเรือนสมัยตั้งเมืองอ็อคแลนด์ เมื่อเวลาผ่านไปได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยพัฒนาหมู่บ้านนี้ให้เป็นร้านค้าและร้านอาหาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Kingsgate Hotel, Auckland  หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่สาม          อ๊อคแลนด์-โรโตรัว-ศูนย์วัฒนธรรมเมารีเทปุย่า-เมารีคอนเสิร์ต

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ โรโตรัว ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงาม  นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำไวโตโม่ ชมความงามของถ้ำหินงอก หินย้อยที่งอกเองตามธรรมชาติโดยใช้เวลาหลายร้อยปี  ล่องเรือชมตัวหนอนนับล้านๆตัวส่องแสงระยิบระยับสวยงามเพื่อใช้ล่อแมลงเป็นอาหาร นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบาร์บีคิว
บ่าย นำท่านเดินทางต่อถึง โรโตรัว เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ นำท่านสู่ เทปุยย่า (Te Puia) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิเช่น การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ ชมนกกีวี สัตว์สัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ที่หาชมได้ยาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบฮาหงิ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมระบำพื้นเมืองของชาวเมารี ชนพื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์    จากนั้นเข้าสู่โรงแรม Sudima Hotel, Rotorua หรือระดับเทียบเท่า
   

วันที่สี่               โรโตรัว-ฟาร์มอะโกรโดม-พาราไดส์วัลเลย์สปริง-อ๊อคแลนด์-ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านสู่ อะโกรโดม เพื่อชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ไห้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารัก และประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้  การรีดนมวัว  การป้อนนมลูกแกะ   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พาราไดส์วัลเลย์ สปริง สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงิน สัญลักษณ์ของประเทศ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร และเข้าสู่โรงแรม Kingsgate Hotel, Auckland หรือระดับเทียบเท่า
   
วันที่ห้า                   อ๊อคแลนด์-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและเช็คเอ๊ากระเป๋าและสัมภาระ สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน
12.15 น. เดินทางออกจากอ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG990
20.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

   

นิวซีแลนด์ (เกาะเหนือ) 5 วัน (TG)

ราคารวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

41,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

37,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

33,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

31,500

ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

3,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่สามลด           

800

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร

   

อัตรานี้รวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-อ๊อคแลนด์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 11 เม.ย. 52


อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 ค่าทำหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
 ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการจัดเก็บ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


การชำระเงิน และการยกเลิกการเดินทาง
 ทางบริษัทฯจะขอเก็บค่ามัดจำเป็นจำนวน 12,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่งของสายการบินจำนวน 12,000 บาท
 สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด


หมายเหตุ
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่าง ประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสาร
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย


เอกสารในการดำเนินขอวีซ่า
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือ
 สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
 ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ตัวจริง) กรณีเป็นลูกจ้าง หรือสำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกและหากมีการต่อเล่มสอง กรุณาสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกพร้อมปรับสมุดเงินฝากของท่าน ณ วันปัจจุบันที่สุด
 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ)
 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นหญิงสมรสแล้วต้องใช้)
 ชำระวีซ่าท่านละ 1,200.- บาท กรณีผู้โดยสารเดินทางพร้อมคณะ ถ้าหากผู้โดยสารท่านใดไม่สามารถยื่นพร้อมกรุ๊ปได้หรือเดินทางไม่พร้อมกรุ๊ปหรือเดินทางเป็นครอบครัว ชำระเป็นค่าวีซ่าเดี่ยว 2,600 บาท

   
 
Tell a friend about this page!
Their Name:
Their Email:
Your Name:
Your Email: