TRAVEL PLUS
     
HOME             INBOUND PACKAGE             OUTBOUND PACKAGE            PROMOTION              SERVICE            TRAVEL PLUS             PAYMENT

 

 

 

          เซียงไฮ้-หังโจว-ซูโจว 4 วัน
   

เที่ยว 5 เมืองโบราณน้ำ
เซียงไฮ้-หังโจว-ซูโจว 4 วัน
เมืองโบราณ (อูเจิ้น,จูเจียเจี่ยว,ซานถังเจีย,ชีเป่าเจิ้น,ซีหู)
โดยสายการบินไทย (TG)

   

วันแรก กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ้- ว่ายทาน-ช้อปปิ้งถนนนานกิง

08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน Thai Airway International (TG)  มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.50 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 614

16.30 น. ถึงสนามบิน เซี่ยงไฮ้ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ได้รับการขนานนามว่า “นครปารีสตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้ และมีความยาวถึง 80 กม. ยังเป็นเมืองศูนย์การค้า เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านชมหาดว่ายทาน หรือที่ชาวต่างชาติจะเรียกว่า เดอะบันด์ (The Bund) เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเซี่ยงไฮ้นับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่บนถนนจงซานริมแม่น้ำที่มีความยาว 1 กิโลเมตรครึ่ง เลาะไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของมหานครที่มีรูปทรงสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก ทั้งนี้ก็เพราะครั้งหนึ่งแถบนี้เคยเป็นเขตเช่าของชาวต่างชาติซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติชุดแรกของเอเชีย แถวนี้เคยเป็นที่ตั้งของตึกที่ทำการบริษัทใหญ่ๆ ธนาคารชั้นนำ และสถานกงสุลประเทศต่างๆทั่วโลก ลักษณะของอาคารเป็นสไตล์ยุโรปโบราณ และยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางแห่งดัดแปลงเป็นออฟฟิศและเรสเตอรองต์หรูๆ ในยามกลางวันบริเวณเดอะบันด์ก็เป็นที่ที่ผู้คนนิยมเดินเล่นทอดน่อง ในขณะที่ในยามราตรีบริเวณดังกล่าวนี้ก็คลาคล่ำไปด้วยหนุ่มสาวชาวเซี่ยงไฮ้ที่บ้างก็จูงมือกันเดินชมวิวทิวทัศน์ หรือนักท่องเที่ยวที่พากันเดินชม เมืองเซี่ยงไฮ้กันเป็นกลุ่มๆ ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ ต้องแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะ บันด์” จึงจะเรียกว่ามาถึงมหานครแห่งนี้จริงๆ
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นช้อปปิ้งสินค้าที่ ถนนนานกิง ถนนสายนี้เป็นย่านช็อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ ซื้อขายกันคึกคักตั้งแต่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซีกินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะ บันด์” ไปจนถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก ช่วงเทศกาลสำคัญๆอย่างปีใหม่, ตรุษจีน และคริสต์มาส ชาวเซี่ยงไฮ้และนักท่องเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันต์บนถนนสายนี้ พื้นที่ด้านตะวันออกของนานจิงอนุรักษ์เป็นถนนคนเดิน ถือเป็นอีกย่านที่น่าเดินน่าช็อปที่สุดในเซี่ยงไฮ้ เพราะมีร้านจีนๆซุกซ่อนอยู่สลับกับห้างหรูตลอดสองข้างทาง  พักที่  Wanjie Hotel  /W H W     Hotel   หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง  เมืองโบราณอูเจิ้น - เมืองหังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารเช้านนำท่านเดินทางออกจากเซียงไฮ้สู่ เมืองโบราณอูเจิ้น  เป็นท้องถิ่นเก่าแก่อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตำบลอูเจิ้นตั้งอยู่ในเมือง "ถงเซียง" มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน อยู่ริมคลองขุด "ต้ายุ่นเหอ" ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลกห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง 100 กิโลเมตร และห่างจากเมืองหํงโจวเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเพียง 60 กิโลเมตร ตำบลอูเจิ้นมีประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง 700 ปี ภายในตำบลอูเจิ้นมีแม่น้ำลำธารไหลผ่านสลับกันไปมา มีบ้านเรือนของชาวบ้านมากมายที่สร้างขึ้นตามริมแม่น้ำให้ท่านได้ชมบ้านเรือนเก่าแก่กว่า 100 ปี ภายในมีทั้งร้านขายยาโบราณ  อีกทั้งนำท่านชมกรรมวิธีทำเหล้าแบบโบราณ และ การย้อมผ้าแบบดั้งเดิม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง หังโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศ หังโจวตั้งอยู่ทางเหนือของมณฑลเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากฎร่องรอยย้อนหลังไปได้ถึง 7,000 ปีในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง ต่อมาสมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจว ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู อันสวยงาม วิจิตรตระการตา ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหูได้แก่ ต้วนฉานเสียน, ชานถานอิ้นเหยียน และหนานผิง อ่วนจง เป็นต้น ทะเลสาบแห่งนี้มีพื้นที่ 5.6 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาสามด้าน อีกด้านติดกับเมือง ในทะเลสาบมีเกาะน้อยใหญ่ มีสิ่งก่อสร้างที่น่าแวะชม เช่น โคมหินสะท้อนเงาจันทร์ สวนท่าดอกไม้ จากนั้นชม หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** อาหารพิเศษ  ไก่หังโจว,หมูเศรษฐีพันชั้น*** พักที่ Golden Birgde  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 
  
 
วันที่สาม  หังโจว - ซูโจว เมืองโบราณซันถังเจีย-โรงงานผ้าไหม - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซูโจว ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปีมาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกู่ซู” ซึ่งเป็นเมืองที่มีสวนต่างๆมากเป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนใต้และได้ชื่อวาเป็นเมืองแห่งสาวงาม อีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์”  คู่กับเมืองหังโจว นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซันถังเจีย เมืองโบราณริมคลองที่มีอายุเก่าแก่มาก เต็มอิ่มกับบรรยากาศเย็นสบายของชาวบ้านที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม พร้อมอิสระถ่ายภาพบ้านโบราณที่หาชมได้ยากยิ่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โรงงานผ้าไหม ชมความงามในการเดินแฟชั่นโชว์เกี่ยวกับผ้าไหมโดยเฉพาะ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านจูเจี่ยเจียว หมู่บ้านนี้เรียกทับศัพท์ภาษาจีนว่า จู เจี่ย เจียว  (Zhu Jia Jiao) เป็นหมู่บ้านโบราณอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยั่งจื้อทางตอนใต้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของจีน ในปัจจุบันที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างนครเซี่ยงไฮ้นครที่ใหญ่ที่สุดของจีนและเมืองซูโจว มีเนื้อที่ประมาณครึ่งตารางกิโลเมตร เป็นหมู่บ้านโบราณที่ได้รับการรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ ในหมู่บ้านนี้มีแม่น้ำลำคลองใหญ่เล็กตัดสลับกันเหมือนใยแมงมุม เรือเป็นยานพาหนะเพียงอย่างเดียวของหมู่บ้านนี้ จุดเด่นที่มีชื่อได้แก่ สะพาน ลำคลองและบ้านเรือนริมน้ำ ทำให้หมู่บ้านโบราณแห่งนี้ได้รับการเรียกขานกันอีกอย่างหนึ่งว่า "เวนิชตะวันออก"
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พักที่  Shanghai Impresion    Hotel   หรือเทียบเท่า
   
วันที่สี่ ซูโจว – เซียงไฮ้ – ตลาดน้ำชีเป่าเจิ้น – บัวหิมะ – ตลาดเซียงหยาง – กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียงไฮ้ จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดน้ำชีเป่าเจิ้น อิสระให้ท่านเดินทอดน่องเย็นๆใจ ชมบ้านเรือนติดลำคลองที่สร้างเลียนแบบบ้านเรือนในสมัยก่อน อิสระให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปสำคัญที่วัดชีเป่า ซึ่งสร้างเลียนแบบวัดชีเป่าในสมัยราชวงศ์ซ่ง  เมื่อ 1000 ปีที่ผ่านมา  ท่านสามารถ ถ่ายภาพคู่กับเจดีย์ 7 ชั้น สัญลักษณ์แห่งตลาดน้ำชีเป่าเจิ้น และสระน้ำดอกบัวที่งดงามไปด้วยดอกบัวบานนานาชนิด จากนั้นนำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร นำท่านช้อปปิ้ง “ตลาดเซียงหยาง” เป็นขวัญใจนักช็อปชาวไทยและชาวโลกมานาน เพราะมีข้าวของกระจุกกระจิก และเสื้อผ้าแบบจีนๆวางขายเต็มสองข้างทาง ที่นี่ยังเลื่องชื่อในเรื่องสินค้าแบรนด์เนมก๊อบปี้มียี่ห้อดังๆให้เลือกทุกชนิดทั้งกระเป๋า, นาฬิกา, รองเท้า, แว่นตา และเสื้อผ้า เดินอยู่ดีๆอาจมีคนสะกิดแขนและชวนมุดเข้าตรอกซอกซอย เพื่อเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมปลอม ซื้อของตลาดนี้ต่อรองกันสนุก แต่ต้องต่อแหลกต่ำกว่าราคาเปิดเกิน 50% เพราะแม่ค้าจีนค้าขายโหดบอกผ่านเยอะ เมื่อเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งแล้วได้เวลาที่นัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบินผู่ตง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
ค่ำ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ TG 665
  สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ
 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (มีเตียง)พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก(ไม่มีเตียง)พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

29 พ.ค.-01 มิ.ย.
12 – 15 มิ.ย.
26 – 29 มิ.ย.

17,999

17,500

16,999

15,999

6500

   

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพ
 ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 ก.ก.
 ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,000 บาท
 มัคคุเทศ์กท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยบริการตลอดการเดินทาง
 บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว // ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นคนละ 10 หยวน/วัน/คน
 ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ
** ราคานี้เป็นราคาพิเศษงดแจกขจองกำนัลพิเศษทุกชนิด (กระเป๋า/หมวก ***
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สำรองที่นั่ง
• ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 6,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
• ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารวีซ่า
• หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ
สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษปริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
• ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 
Tell a friend about this page!
Their Name:
Their Email:
Your Name:
Your Email: