TRAVEL PLUS
     
HOME             INBOUND PACKAGE             OUTBOUND PACKAGE            PROMOTION              SERVICE            TRAVEL PLUS             PAYMENT

 

 

 

             เซี่ยงไฮ้ เมืองเวนิส..แห่งจีน 5 วัน
   

เมืองเวนิส..แห่งจีน
เซียงไฮ้-ล่องเรือโจวจวง-หังโจว-ซูโจว-อู๋ซิ
พิเศษ...ไก่เศรษฐี หังโจว เสี่ยวหลงเปา หมูพันชั้นเศรษฐี

 

วันแรก   กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ้ - ว่ายทัน – ถนนนานจิงลู่

07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน Thai Airway International (TG) มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
09.00 .       

เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 664

14.05 .         ถึงสนามบิน เซี่ยงไฮ้ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ได้รับการขนานนามว่า “นครปารีสตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้ และมีความยาวถึง 80 กม. ยังเป็นเมืองศูนย์การค้า, เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านชมหาดว่ายทัน ในสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพของแม่น้ำหวงผู่ ในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักกล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านไปสู่ ถนนนานจิงลู่ ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือนย่านสีลม ของเมืองไทยและคล้ายถนนออร์ชารด์ของเมืองสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาว 5 กม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคัก และทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า Brand name จากห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือก ซื้อมากมาย
  พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI  HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่สอง       หังโจว - ทะเลสาบซีหู–หมู่บ้านใบชา– โชว์ ZHONG

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมือง หังโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศหังโจวตั้งอยู่ทางเหนือของมณฑล เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยย้อนหลังไปได้ถึง 7,000 ปีในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง ต่อมาสมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจว ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง เมืองหังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า  “สวรรค์บนดิน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู อันสวยงามวิจิตรตระการตา ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหูได้แก่ ต้วนฉานเสียน, ชานถานอิ้นเหยียน และหนานผิง อ่วนจง เป็นต้น ทะเลสาบแห่งนี้มีพื้นที่ 5.6 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาสามด้าน อีกด้านติดกับเมือง ในทะเลสาบมีเกาะน้อยใหญ่ มีสิ่งก่อสร้างที่น่าแวะชม เช่น โคมหินสะท้อนเงาจันทร์ สวนท่าดอกไม้  จากนั้นชม หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณราชวงศ์ซ่งหรือซ่งเฉิน ชมวิถีความเป็นอยู่ในสมัยราชวงศ์ซ่ง  นำท่านชม โชว์ซ่งเฉิน เป็นโชว์ที่เล่าถึงตำนานของเมืองหังโจวและเกี่ยวกับความเป็นมาในสมัยราชวงศ์ซ่ง

  พักที่ NEW CENTURY  XILAI  HANGZHOU HOTEL  หรือเทียบเท่า 
   
 
   
วันที่สาม       อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ – ซูโจว -  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอู๋ซี” จากนั้นนำท่านชม พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ชมพระพุทธรูปปรางค์ยืนองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีความสูงถึง 88 เมตร อิสระให้ท่านกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นนำท่านผ่านชมทะเลสาบไท่หูทะเลสาบกว้างใหญ่ที่มีพื้นที่ติดต่อกับหลายเมือง และเป็นทะเลสาบที่มีการเพาะเลี้ยง ไข่มุกน้ำจืด ที่ขึ้นชื่อในประเทศจีน ที่นี่ท่านสามารถหาเลือกซื้อไข่มุก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกในราคาถูกแสนถูก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  นำท่านชม โรงงานผ้าไหม  ชมความงามในการเดินแฟชั่นโชว์เกี่ยวกับผ้าไหมโดยเฉพาะ นำท่านเดินทางสู่ “เมืองซูโจว” ชมทัศนียภาพสองข้างทาง  แล้วนำท่านชม วัดซีหยวน นมัสการพระยูไลซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลังใหญ่ และชมพระพุทธรูป 500 องค์ที่มีพระพักตร์ไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 1000 มือ 1000 ตา และชมพระจี้กง ที่แกะสลักไว้ด้านบนซึ่งมีความแปลกวิจิตรตระการตา
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พักที่ SUZHOU JINJIANG INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่สี่ โจวจวง -เซี่ยงไฮ้ – บัวหิมะ - หอไข่มุก  - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง   

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองโจวจวง (Zhou Zhuang) โจวจวงเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า เวนิสแห่งประเทศจีน มีคลองที่ไหลลดเลี้ยวผ่านกลางหมู่บ้านชนบทที่ยังคงสภาพความเป็นอยู่แบบเดิมๆไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้นั่งเรือชมความงามรอบๆเมืองที่สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมน้ำ เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกที่โจวจวงนี่มีสะพานโค้งที่เป็นเอกลักษณ์หลายแห่ง ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณได้แก่สะพานหยิงอัน (สันติภาพตลอดไป) สะพานซื่อเต๋อ (ชัยชนะของโลก)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมทิวทัศน์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนสองข้างทางจากนั้นนำท่านไปเขตเมืองใหม่ Pudong นำท่านขึ้นชม หอไข่มุก ชมบรรยากาศพร้อมถ่ายรูปบนหอคอย TV สูงถึงระดับที่สามของโลก ซึ่งตั้งอยู่คู่กับตึกที่สูงที่สุดในเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้น นำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของ โรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยาบัวหิมะ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ให้ท่านได้ชมปฎิมากรรมอันงดงามฝีมือช่างปั้นชาวจีนซึ่งงดงามยากแก่การบรรยาย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI HOTEL  หรือเทียบเท่า
   

วันที่ห้า  วัดพระหยก – ตลาดเฉินหัวเมี่ยว - โรงงานหยก  - กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปปางศ์ใสยาสน์ ซึ่งหล่อด้วยหยกขาวทั้งองค์เพื่อเป็นศิริมงคลและบังเกิดโชคลาภที่ วัดพระแก้วหยกขาว ตามตำนานกล่าวขานได้นำมาจากประเทศพม่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ ตลาดเฉินหัวเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมีสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งของที่ระลึก ขนมหลากหลายชนิด จากนั้นนำท่านสู่ สนามบินผู่ตง นำท่านนั่ง รถไฟพลังงานแม่เหล็ก สร้างจากความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันและประเทศจีนสร้างเมื่อปี 2000 ใช้ระยะในการก่อสร้าง 2 ปี ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เงินลงทุนประมาณ 8,900 ล้านหยวน ชาวจีนถือว่าเป็นรถไฟขบวนแรกที่ใช้ความเร็วเทียบเท่ากับเครื่องบิน  ใช้ความเร็วประมาณ 430 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วสูงสุดคือ 505 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้ท่านได้สัมผัสความเร็วระหว่างใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ถึงสนามบินผู่ตงระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียงแค่ 8 นาที เฉลี่ย 1 วินาที เดินทาง 119 เมตร
17.20  น.    เดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ TG 665
21.15  น.     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (มีเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก (ไม่มีเตียง)พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

28 พ.ค.-01 มิ.ย./ 5 – 9 ก.ค.

20900

20500

19900

18900

5000

18 – 22 มิ.ย./25 – 29 มิ.ย.

19,999

19,500

18,999

17,999

5000

4 – 8 มิ.ย./11 – 15 มิ.ย.

18,999

18,500

17,999

16,999

5000

 

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพ
 ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 ก.ก.
 ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,000 บาท / มัคคุเทศ์กท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยบริการตลอดการเดินทาง
 บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว // ..ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นคนละ 10 หยวน/วัน/คน
 ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


หมายเหตุ

** ราคานี้เป็นราคาพิเศษงดแจกขจองกำนัลพิเศษทุกชนิด(กระเป๋า/หมวก ) ***
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย


สำรองที่นั่ง
• ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 6000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
• ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารวีซ่า
• หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ
สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษปริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์


เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 
Tell a friend about this page!
Their Name:
Their Email:
Your Name:
Your Email: