TRAVEL PLUS
     
HOME             INBOUND PACKAGE             OUTBOUND PACKAGE            PROMOTION              SERVICE            TRAVEL PLUS             PAYMENT

 

 

 

          Tokyo Passion 5 วัน
   

Tokyo Passion 5 Days
พักโรงแรมย่านชินจุกุ 2 คืน
สุดพิเศษ.. ทาน “ขาปูยักษ์” แบบเต็มอิ่ม..เสิร์ฟไม่อั้น

   

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – นาริตะ

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและดูแลด้านเอกสารและสัมภาระ
23.00 น. 

เดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ SQ632

 

วันที่สองของการเดินทางนาริตะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โตเกียว

เช้า ถึงท่าอากาศยานนาริตะ จังหวัดชิบะ  นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติชาติฮาโกเน่ แล้วนำท่าน ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ ระหว่างที่เรือแล่นไปสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม แล้วนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย แล้วนำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสวยงามที่สุดในโลก มีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นถึง 3,776 เมตร สิ่งที่น่ามหัศจรรย์คือมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี รถสามารถขึ้นไปบนชั้นที่ 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ระดับความสูงถึง 2,305 เมตร ให้ท่านได้นมัสการศาลเจ้าฟูจิด้านบน และถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ช้อปปิ้งของที่ระลึกและขนม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โตเกียว
 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SHINJUKU WASHINGTON  HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

  *** โรงแรมนี้อยู่ในย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ท่านจะได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่  ***
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม  (บุฟเฟ่ต์นานาชนิด อาทิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ, ขาปูยักษ์, สเต็กเนื้อชั้นดี, เทมปุระ, ซุปประจำวัน, ขนมหวาน, ผลไม้, ไอศครีม และอาหารอื่นๆอีกมากมาย)

 
  
 

วันที่สามของการเดินทาง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

  (ท่านสามารถเลือกช้อปปิ้งชินจุกุ หรือ เลือกเที่ยวทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

** เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย **

  1.เลือกช้อปปิ้ง ชินจุกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย หรือท่านจะ เลือกช้อปปิ้ง ณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็น ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ
  หรือ
  2.เลือกเที่ยว “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนแห่งความฝันและความสนุก ที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุ ไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่าน หรือจะเป็น “โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก
  *** โรงแรมนี้อยู่ในย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ท่านจะได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่  ***
   
วันที่สี่ของการเดินทาง พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่า - พิพิธภัณฑ์โตโยต้า - สวนอุเอะโนะ - โอกาชิมาชิ - นาริตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินสู่ วัดอาซะกุซ่า ระหว่างทางนำท่านผ่านชม พระราชวังอิมพีเรียล ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ปัจจุบัน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเมจิ ตั้งอยู่ในเขตจิโยดะ กรุงโตเกียว เดิมเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของโชกุน ตระกูลโตะกุกะวะ หลังการปฏิวัติในยุคเมจิล้มล้างระบบโชกุน สมเด็จพระจักรพรรดิซึ่งไม่ทรงมีอำนาจปกครอง จึงทรงถูกเชิญมาให้เป็นประมุขแห่งรัฐ ย้ายจากนครเกียวโต เมืองหลวงเก่า มาพำนักที่กรุงโตเกียวแทน เดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1171 สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย วัดถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิ เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิอิชิ และฮะโกะอิตะอิชิ ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องลางของขลัง ขายของเล่น ของใช้ในประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โตโยต้า ซึ่งถูกจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์อันยาวนานกว่า 100 ปี อันรวมไปถึงการพัฒนายานยนต์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดยถ่ายทอดผ่านการจัดแสดงรถยนต์โบราณของโตโยต้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วนำท่านสู่ สวนอุเอะโนะปาร์ค สวนสาธารณะที่มีชื่อของคนญี่ปุ่นซึ่งมีผู้คนเข้าไปชื่นชมความสวยงามอย่างมากมาย จากนั้นขึ้นรถไฟที่สถานีโอกาชิมาชิเพื่อเดินทางสู่ นาริตะ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  NARITA PORT HOTEL  ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
   

วันที่ห้าของการเดินทาง    นาริตะ –  กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระตามอัธยาศัยจนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงนาริตะ
09.25 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ SQ631
13.55 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 
**หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางเล่มจริงให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทางเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

ราคาต่อท่าน

รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

31,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
31,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่านมีเตียงเสริม
31,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม
26,900

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6,500

   

*** อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่ 11 พ.ค. 52**
*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง
อัตรานี้รวม
* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ * ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
* ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ * ค่าอาหารตามรายการ
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง * ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง * ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม
* ค่าทำหนังสือเดินทาง * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
* * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!
การชำระเงิน บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำ 12,000 บาท สำหรับการจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด และในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใดฯ ทั้งสิน ไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้ (No refund ) เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน


การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
• สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

เอกสารใช้ยื่นประกอบการทำวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
1. หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งกายสุภาพ พื้นหลังสีอ่อน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุเบอร์โทรติดต่อที่สะดวก
3.1 สำเนาสูจิบัตร กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ถ้ามี)
3.2 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
3.3 สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หย่าร้าง กรณีคู่สมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น
6. กรณีลูกจ้าง หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
7. กรณีเจ้าของบริษัท คัดหนังสือจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันที่เดินทาง
8. กรณีแม่บ้าน (แต่งงานจดทะเบียน ใช้นามสกุลเดียวกันกับสามี) สามารถใช้หนังสือรับรองการทำงานของสามี ประกอบ การยื่นวีซ่าได้ และใช้บัญชีเงินฝากของสามีแทนได้
9. กรณีข้าราชการ ใช้ใบลางานจากต้นสังกัด พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ
10. นักเรียน 16 ปีขึ้นไป ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ
- นักเรียนอายุน้อยกว่า 16 ปี สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
11. บิดาหรือ มารดา ออกค่าใช้จ่ายให้แต่ไม่เดินทางไปกับบุตรด้วย * เอกสารของบิดาหรือ มารดา *
หนังสือยินยอมให้เดินทางฟอร์มจากสถานทูต ถ้าคนเดินทางอายุต่ำกว่า 16 ปี / หนังสือออกค่าใช้จ่าย / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส
12. ญาติออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารคนที่ออกค่าใช้จ่าย *
หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / เอกสารแสดงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
13. บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารของคนที่ออกค่าใช้จ่าย *
หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / ระบุถึงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้
14. ยื่นวีซ่าเดี่ยวจะต้องนำเอกสารหลังฐานตัวจริงทุกอย่างพร้อมสำเนา
15. เบอร์โทรติดต่อลูกค้า (สำคัญมาก)


REMARK
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น
*** กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยว ด้วยตนเอง แต่ได้มีการอ้างอิงถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป เมื่อเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว ขอความกรุณาทุกท่านนำส่งหนังสือเดินทางให้กับหัวหน้าทัวร์ เพื่อรายงานตัวต่อสถานทูตญี่ปุ่น ภายใน 7 วัน หลังจากกรุ๊ปเดินทางกลับถึงกรุงเทพ

 

 
Tell a friend about this page!
Their Name:
Their Email:
Your Name:
Your Email: