TRAVEL PLUS
     
ACCUEIL           VISITE THAILANDE           OUTBOUND PACKAGE          PROMOTION            SERVICE          VOYAGES PLUS           PAIEMENT

 

            ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วัน
   
กำหนดการเดินทาง  
เดือน กรกฏาคม 2552 1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 / 29 ก.ค. – 3 ส.ค. 52
เดือน สิงหาคม 2552 8-13 / 12-17 / 19-24 / 26-31 ส.ค. 52
เดือน กันยายน 2552 2-7 / 9-14 / 16-21 / 23-28 ก.ย. 52
   

วันแรก             กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D 7-12 สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
23.59 น. เหิรฟ้าสู่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 995
 
  
 

วันที่สอง           ซิดนีย์-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าว-ช้อปปิ้ง

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านชม นครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ และนำเดินทางสู่ท่าเรือให้ท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่ง ผ่านชมความงามของโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ Opera House ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ซึ่งออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ชมหมู่เรือชักใบเล่นลมกับความงดงามของสะพานฮาร์เบอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์  นำท่านชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่งชมบ้านของเศรษฐี บนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป The Gap นำชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก  Metro Sydney Central Hotel, Sydney หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม ซิดนีย์-โคอาล่าปาร์ค-ชมการตัดขนแกะ-วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น-รถราง Scenic Railway-Scenic Flyway-ซิดนีย์-เมลเบิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์ Koala Park ชมสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ หมีโคอาล่า จิงโจ้ วอมเบท ฯลฯ และนำท่านชม การสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค์ Three Sister ที่เป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นำท่านสู่สถานีรถรางไฟฟ้า Railride เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า ซึ่งดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน และมีความชันถึง 52 องศาวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชัน และให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Scenic Flyway จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์ ระหว่างทางนำท่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย์ อาคารในประเทศ
22.10 น. เดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินในประเทศ
23.40 น. เดินทางถึงนครเมลเบิร์น ให้ท่านรับกระเป๋าและสัมภาระ เข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Welcome Hotel, Melbourne หรือเทียบเท่า
 

วันที่สี่ เมลเบิร์น-ชมเมือง-เกาะฟิลลิป-ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านชม นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความน่าอยู่ที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง ผ่านชมตึกรัฐสภาที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป นอกจากนั้นผ่านชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ถือเป็นปอดของเมือง และหากมองจากด้านบนจะเห็นการจัดสวนฟิตซรอยนี้จัดเป็นรูปธงชาติอังกฤษ ให้ท่านถ่ายรูปกับบ้านของกัปตันคุกที่ทางการออสเตรเลียได้ทำการย้ายมาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้จำลองข้าวของเครื่องใช้ของกัปตันเจมส์คุกเอาไว้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเตรียมตัวเดินทางสู่ เกาะฟิลลิป เข้าสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาตินกเพนกวิน นำท่านชม ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน ที่ขึ้นจากทะเลเดินเรียงรายอย่างน่ารักกลับสู่รังในยามพระอาทิตย์ตกดิน
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มรส กุ้งมังกร
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น เข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Welcome Hotel, Melbourne หรือเทียบเท่า
   

วันที่ห้า เมลเบิร์น-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านชมเมืองเมลเบิร์น ผ่านชมรัฐสภาของรัฐวิคตอเรีย ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนซึ่งเคยใช้เป็นัฐสภากลางมาก่อน ก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่นครแคนเบอร์ร่าพร้อมให้ท่านชมอนุสรณ์ทหารผ่านศึก ชมความกล้าหาญของเหล่าทหารที่ไปช่วยรบกับนานาประเทศ และชมความงดงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างของโบสถ์เซ้นต์แพทริค และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ บนย่านถนนสแวนสตัน ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมืองเมลเบิร์น และยังเป็นศูนย์กลางของถนนคนเดินหรือวอร์คกิ้งสตรีท มากมายไปด้วยแหล่งร้านค้าและย่านช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ระลึก, สินค้าท้องถิ่น หรือสินค้าแบรนด์เนม อาทิ ร็อกซี่ ควิกซิลเวอร์ บิลลาบ็อง ริบเคิร์ล หรือ เรดเอิร์ธ หรือเครีมบำรุงผิวเดวิดโจนส์จากห้างสรรพสินค้าเดวิดโจนส์ เป็นต้น  หรือเลือกซื้อของฝากราคาย่อมเยาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตย่านใจกลางเมืองเมลเบิร์น (อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)  สมควรแก่เวลานัดหมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย จากนั้นให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนานาชาติทูลามารีน
23.30 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 980
   

วันที่หก เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ  

06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
   
กำหนดการเดินทาง ส.ค. 52                  8-13 / 12-17 / 19-24 / 26-31 ส.ค. 52
  ก.ย. 52                  2-7 / 9-14 / 16-21 / 23-28 ก.ย. 52
   

ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-เมลเบิร์น โปรโมชั่น 6 วัน (TG)

ราคารวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

49,900

ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

6,500

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่สามลด           

500

** หมายเหตุ...ไม่มีราคาเด็ก

   
กำหนดการเดินทาง ก.ค. 52                   1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 / 29 ก.ค. – 3 ส.ค. 52
   

ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-เมลเบิร์น 6 วัน (TG)

ราคารวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

59,900

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

53,900

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

47,900

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

44,900

ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

6,500

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่สามลด           

500

 
  • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดินทาง
 
  • เนื่องจากตั๋วโดยสารและอัรตราค่าที่พักเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็กและหากมีการออกตั๋วโดยสารไปแล้ว หากมีการยกเลิกไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือได้
 

อัตรานี้รวมบริการ
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ // เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดและ
สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง ซิดนีย์-เมลเบิร์น
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
• ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 12 พ.ค. 52
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 12,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด


การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
• หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 12,000.- บาท และค่า
วีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
• หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ


หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง


เอกสารในการขอวีซ่า
• หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อม
• รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
• สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
• ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ตัวจริง) กรณีเป็นลูกจ้าง หรือสำเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการ
• หลักฐานการเงินโดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน) พร้อมสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงหรือใบรับรองทางธนาคารฉบับจริง
• ข้าราชการจะต้องจดหมายรับรองการทำงาน และมีจดหมายลางานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
• เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือกรณีเป็นเด็กเล็กใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
• เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย
• ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
• ผู้ใหญ่อายุเกิน 70 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์ พร้อมมีข้อความว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยลำพัง โดยมิต้องมีผู้ดูแล และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)

   
 
Tell a friend about this page!
Their Name:
Their Email:
Your Name:
Your Email: